Bouletin Mei 2022

Van de voorzitter

Beste leden,

Vindt u nu ook de lente het mooiste seizoen van het jaar ?  Om het huis heen volop activiteiten door alles wat in onze omgeving leeft en ook de natuur laat zich overal van zijn mooiste kant zien.

Ook bij Les Mille Iles volop beweging. Op 10 mei j.l. was het voor het eerst, na twee door corona verhinderde periodes weer mogelijk om een A.L.V. te houden. Na eerst een minuut stilte  voor onze overleden medeboulers, werd er door alle aanwezigen positief gereageerd op de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Als voorzitter wil ik dan ook iedereen bedanken die er  aan hebben bijgedragen om onze club door deze toch wel moeilijke periode heen te loodsen. Extra compliment ook voor onze penningmeester, die de alle daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen voor de club heeft binnen geharkt.

Ook de agenda, met de voor onze vereniging financieel onmisbare clinics, begint zich weer te vullen. Werk aan de winkel dus voor de door Mona aangestuurde kantinecommissie en vrijwilligers.

Inmiddels nemen ook op de fantastisch onderhouden baan de activiteiten toe. Voor het eerst is er weer een clubkampioenschap tripletten gehouden, met het team van Eric, Daniël en Kees als sterke winnaars. Proficiat !!  Op 28 mei a.s. is er het vervolg met het clubkampioenschap doublette, hopelijk met veel deelnemers.

Van de secretaris

Lieve leden van Les Mille Iles,

Onderstaand vindt u het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 mei jl.

Op de ledenvergadering is er uitleg gegeven over de trainingen die de 2e en de 4e donderdag van de maand gaan plaatsvinden.
De trainers vragen om je een week van tevoren daarvoor op te geven.

Voor de GroteClubActie van het komend seizoen zoek ik één of meer leden die dit willen organiseren, omdat Maarten, die dit een aantal jaren heel goed heeft geregeld, ermee gestopt is.

Notulen van de Algemene ledenvergadering LPC Les Mille Iles

Gehouden op dinsdag 10 mei 2022, aanvang 19.30 uur

Aanwezig: zie presentielijst. (44 personen, incl. bestuur)
Afwezig met bericht: Richard Schuur, Simon Vos, Piet en Rita Berkhout, Marion Smit, Fred Dijkstra, Henriette van Herk, Herman Soppe, Jaap Mann, Gery de Jong, Jan Willem Kostelijk.

1 Opening
Thomas opent de vergadering stipt om 19.30 uur en heet alle aanwezige leden van harte welkom.
Een aantal jaren hebben we deze vergadering niet kunnen houden.
Thomas vraagt een minuut stilte om degenen te herdenken die ons in de afgelopen jaren zijn ontvallen. Boules van Cor Modder liggen ter inzage, er kan op geboden worden, eventueel samen met de kleding van Hans Jonker.
Applaus voor ieder omdat we allemaal lid gebleven zijn ondanks dat er in deze periode weinig gespeeld kon worden.
Dank aan Joop dat we nog steeds kunnen bestaan doordat hij de financiën steeds in orde krijgt.
Ook veel dank aan alle kantinemedewerkers die heel belangrijk werk verrichten. Mede dankzij hen blijven de inkomsten redelijk op peil.
Het ventilatiesysteem is aangepast. Er vonden ondanks alles veel activiteiten en vernieuwingen plaats, het onderhoud is goed op orde, complimenten aan alle mensen die er hard voor werken.
We hebben in de krant gelezen dat er belangstelling is voor ons terrein/gebouw, het bestuur heeft een oriënterend gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de gemeente. Het plan is om in dit gebied (dat Oostrand wordt genoemd) een combinatie van sport, recreatie en wonen te realiseren. We hopen dat we hier kunnen blijven en zullen alles in het werk stellen om ons complex te kunnen behouden.
Thomas heet ook de nieuwe leden hartelijk welkom.
Het is heel mooi dat er ondanks verhuizingen en sterfgevallen nu weer groei zit in het aantal leden. 
Cijfers: In 2020 hadden we 114 leden; na corona (2021): 102; op dit moment: 110.

2 Ingekomen stukken
Geen stukken die van belang zijn voor deze vergadering.
De informatieve mails van b.v. de NJBB en de gemeente worden doorgestuurd naar de leden.

3 Goedkeuring notulen ALV 3 maart 2020 
Er zijn geen opmerkingen, dus de notulen worden goedgekeurd

4 Uitslag digitale enquête van maart 2021 (i.p.v. de fysieke ALV)
Er zijn geen opmerkingen. 

5 Jaarverslag Bestuur
Er zijn geen opmerkingen. 

6 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat
Er zijn geen opmerkingen. 

7 Jaarverslag Kantine/Clinics
Er zijn geen opmerkingen. 

8 Jaarverslag Technische/alg. zaken
Er zijn geen opmerkingen. 

9 Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
Peter de Jong is als interim-bestuurslid door het bestuur aangesteld als opvolger van Kees de Vries.
Aan de vergadering wordt toestemming gevraagd dat hij definitief in het bestuur plaatsneemt.
Aanwezigen gaan akkoord.
Aftredend zijn: Richard de Jong en Mona Ursem, zij zijn herkiesbaar. Vergadering gaat akkoord.

Pauze 
Tijdens de pauze krijgen de aanwezigen een drankje aangeboden.

10 Verslag Kascommissie Jan-Willem Kostelijk en Will Mann
Will verwoordt de bevindingen van de kascommissie omdat Jan Willem afwezig is. Zij hebben de boekhouding in orde bevonden met de aantekening dat de boekwaarde van ons complex wordt aangepast naar de WOZ-waarde. Zij verlenen décharge. En geven de penningmeester een dikke pluim: de boekhouding is goed op orde en ziet er prima uit. 

11 Benoeming kascommissie
Jan-Willem Kostelijk is aftredend.
Marja Stins-Blom is benoemd tot het nieuwe kascommissielid en Klaas Meijn wordt de reserve.

12. Jaarverslag Penningmeester
Joop geeft een toelichting op de Winst & Verliesrekening, de Balans en de Financiële Evaluatie.
Winst-Verlies: er staat een groot bedrag voor het onderhoud: dit betreft voornamelijk een nieuw besturingssysteem voor verwarming en ventilatie.
Vandaag heeft Joop een verbruiks-overzicht ontvangen, er is een stuk lager energieverbruik dankzij de diverse aanpassingen.
Ook de beveiligingskosten zijn lager: een aantal sensoren zijn uitgeschakeld.
Er was logischerwijze een lagere kantineomzet vorig jaar, dit beginnen we dit jaar alweer aardig in te lopen.
De ontvangen subsidie gedurende afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat we nog bestaan.
PC vraagt aan de hand van de evaluatie, over de herbouwwaarde/verzekeringsbedrag. Door aanpassing hiervan is de verzekeringspremie fors omlaaggegaan.
Toelichting op Balans: als boekwaarde is nu de WOZ-waarde gehanteerd, omdat dit een goed beeld van de marktwaarde geeft. Als wij evt. weg zouden moeten is het gunstiger als de waarde hoger is, vanwege een mogelijke “afkoop/overname som”.
PC: op dit gebied ligt een sportbestemming. Joop: wij worden betrokken bij de plannen, eind van het jaar zal de bestemmingsplan-wijziging plaatsvinden. Maarten: het plan kan nog lang duren, ik raad aan om met de tennisvereniging te gaan praten, samen sta je sterker. De verenigingen hebben ook samengewerkt om te proberen de WOZ-waarde omlaag te krijgen.
Thomas: indien nodig zullen wij juridische bijstand zoeken om ons erbij te helpen.

13 Contributie 
Voorstel van het bestuur om de consumptieprijzen te verhogen met 0,25. Reden is dat alles duurder wordt – het bestuur vraagt toestemming aan de aanwezigen om dit per 1 juni a.s. in te laten gaan. Discussie ontstaat, er komt zelfs een voorstel om álle prijzen te verhogen. Dit is niet nodig, alleen de artikelen die qua inkoopprijs fors verhoogd zijn. Thomas vermeldt tevens dat het belangrijk is dat de medewerkers makkelijk kunnen afrekenen. Kees V. stelt voor om blikjes i.p.v. flesjes te overwegen. Qua milieu en afval lijkt dit niet verstandig. De kantinecommissie gaat het in hun eerstvolgende vergadering bespreken.

Kees M. vroeg hoe het gaat met de aanschaf van zonnepanelen. 2 jaar geleden kreeg het bestuur mandaat van de ALV om 100 zonnepanelen te laten plaatsen. Dit is uitgesteld omdat we in de coronaperiode geen grote investeringen wilden doen. Nu wachten we even de situatie van de gemeenteplannen voor Oostrand af. Evt. 50 panelen laten plaatsen om in het eigen gebruik te voorzien. Zo niet, dan is een goede optie om de lening op ons pand vervroegd (deels) af te lossen.
Annemarie: ziet dat de Vomar klantenkaart samen met de Vriendenloterij een flinke opbrengst geeft. Maar ze vermoedt dat veel leden hun KIK-kaart nog niet hebben gekoppeld aan LMI.
Van iedere aankoop die men doet gaat 0,5% naar de vereniging. Joke stuurt opnieuw een mail met uitleg naar de leden, men kan ook hulp van Joke of Annemarie krijgen als men het moeilijk vindt om dit te doen.

14 Stemming: Statutenwijziging wegens WBTR

Joke geeft een toelichting: Op 1 juli 2021 is een nieuwe wet in werking getreden, de WBTR, die regelt dat besturen van verenigingen, stichtingen, enz. op een goede manier hun werk doen.
Hiervoor moeten o.a. de statuten aangepast worden. De nieuwe ontwerp-statuten hebben de leden via de mail ontvangen en zijn in te zien op de website. Voor deze statutenwijziging is toestemming nodig van de Ledenvergadering. Daarna gaan deze nog ter verificatie naar de Vereniging en Recht, die Joop en Joke heeft geadviseerd bij dit werk. Voordat dan de gang naar de notaris wordt gemaakt moet ook de NJBB nog zijn goedkeuring eraan geven. We hebben tot 1 juli 2026 de tijd om dit te regelen. De aanwezigen geven hun toestemming.
Maarten: wil nog de toevoeging aan het art. 5, lid 3 dat een lid van verdienste gekozen kan worden.
Bij navraag blijkt dat dit niet in de statuten genoemd hoeft te worden.

15 Uitslag “Trainings-enquête” 
Eén van de trainers, Erik, geeft toelichting op dit onderwerp. De enquête is via de mail georganiseerd met de bedoeling de diverse voorkeuren van de leden in kaart te brengen, qua tijden van vrijspelen, trainen en “ballen in de zak”.
Uit de enquête bleek niet een echte voorkeur voor bepaalde dagen. De meeste leden die de enquête ingevuld hebben (30) zijn tevreden met de huidige tijden. De trainers zijn in overleg gegaan met het bestuur en hieruit is de volgende optie gekomen: iedere 2e en 4e donderdag van de maand is er de mogelijkheid om te trainen. Men kan zich een week tevoren aanmelden; het is ook mogelijk een team aan te melden, dat voor een specifieke wedstrijd wil trainen. Ook kan men met vragen komen op welk gebied men wil trainen. Iedereen is welkom om te trainen of vrij te spelen op deze avonden. 

16 Rondvraag
Er zijn geen vragen ingediend en nu ook meldt niemand zich met een vraag.

17 Sluiting 
Thomas bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en belangstelling, de penningmeester geeft toestemming voor opnieuw een drankje voor de aanwezigen.

Zuid-Scharwoude, 11 mei 2022
Joke Duim, secr. LMI

Van de penningmeester

Als de activiteiten gaan zoals in april en mei dan zie ik de inkomsten met vertrouwen tegemoet.
Ik heb een nieuwe offerte gevraagd voor zonnepanelen, de eerste reactie is dat een mogelijke levering pas in oktober kan plaats vinden. Dat is vijf maanden verder. En dus vijf maanden meer inkomsten. Daarom hebben we besloten om een extra aflossing te doen op de lening bij de RABO bank van € 5000.=. Het gevolg zal zijn lagere maandelijkse lasten.

De gemeente Dijk en Waard heeft culturele instellingen uitgenodigd om mee te doen aan het projecten om verbinding te stimuleren in de nieuwe gemeente Dijk en Waard en op een leuke manier met elkaar kennis te maken. Ook Atelier6 heeft de uitdaging opgepakt en heeft een idee uitgewerkt om mee te doen.

Zie PDF Flyer en presentatie

Groet Joop,

(je bent best een goede bouler hoor…..wat? één van de beste!)

Nieuwe prijzen mei 2022

muntenmunten
Koffie / thee / chocomel$1.25(2,5)Tosti$1.75(3,5)
Frisdrankglas / fles$1.50(3)Broodje +$0.25(0,5)
Bierglas $1.75(3,5)Kroket$1.75(3,5)
Bier / Radlerfles$2.00(4)Fricandel$1.75(3,5)
Bier speciaalfles$2.50(6)Bal Gehakt$2.00(4)
Wijn, wit,rood, rosé$1.75(3,5)
Port / sherry$2.25(4,5)
Snacks(alleen toernooien)
Patat$1.75(3,5)Elftal, bitterbal$5.00(10)
Soep$2.00(4)Elftal, mix$5.00(10)

Van de wedstrijdcommissie

Clubkampioenschappen

Triplette

Op een zonnige zaterdag, 14 mei 2022, werd het clubkampioenschap triplette gehouden. Acht teams hadden zich opgegeven. Eerst werd er in één poule drie ronden Onzuiver Zwitsers gespeeld en daarna volgens de tussenstand werden de teams opgedeeld in een A en B poule.
De terechte winnaars werden Erik van der Sluys, Daniël Conijn en Kees Molenaar met duidelijke cijfers 5+43. Van harte gefeliciteerd. Ook waren de prestaties van Marion Smit, Thea Strijbis en Martin Schouten vermeldenswaardig. In de halve finale schoot Thea fenomenaal met de laatste boule haar team naar de finale, waarin de uiteindelijke winnaars een maatje te groot waren.

Doublette

Het tweede deel van de clubkampioenschappen is weer gehouden. Uiteindelijk hadden zestien doublette teams zich opgegeven. Anders dan bij de tripletten waren er nu twee poules van acht teams. In de poulefase werden drie wedstrijden gespeeld volgens het Onzuiver Zwitsers. Daarna werden kruislings volgens de stand de teams aan elkaar gekoppeld.
Net als bij het triplette kampioenschap waren ook deze keer Erik en Daniël Conijn onverslaanbaar. Hun score was 5+37. Annemiek en Cäthy kwamen in de finale na een flinke achterstand sterk terug, maar moesten uiteindelijk toch buigen.
Een ander goed presterend team waren Maarten en Piet. In de poulefase wisten zij in de derde wedstrijd uitstekend terug te komen en met 13-11 Herman Soppe en P.C. te verslaan. In de finalepoule was de koek echter op.
Het was een prettig gezicht om Ruud Ranzijn weer in ons midden te zien. Ook was het goed om te zien dat na een zware operatie Kees Vrijer weer aanwezig was. Hopelijk zien we binnenkort Richard Schuur ook weer deelnemen.
Op 18 juni volgt het clubkampioenschap tête à tête. Momenteel zijn er zeven inschrijvingen. Daar moeten nog een heleboel bij. Uitgaande van zestien deelnemers kan er weer een goed schema neergezet worden.

Klik hier voor de eindstand

Van de ledenadministratie

In 22 april is Cor Modder komen te overlijden, hij is bijna 9 jaar lid geweest van onze club.
Hans Feenstra is deze maand weer lid geworden van onze club.

Verjaardagen:

Mei:
08  Fred Dijkstra 
08  José Hermans 
09  Kees de Vries 
10  Harrie Peijnenburg 
13  Anneke Wiedijk 
18  Ria Bijvoet 
19  Engelien Borst

Juni:
03  Annemiek Buiter 
03  Hans Feenstra
04  Diana Kardijk 
05  Richard Schuur 
06  Wietse Visser 
07  Dirk van der Plas 
10  Thea Strijbis 
12  Kees Pannekeet 
14  Willem Butter 
17  Dolf Spee
18  Karin Vrijer 
19  Dick Leenstra 
10  Mieke Buis
20  Libbe van Dijk 
22  Elly Thijm 
26  Gerie de Jong
26  Sandra de Waal 
29  Jos van der Lee 

Wist u dat wij SUPER SENIOREN in onze club hebben die langer dan 30 jaar lid zijn en dat wel eens
vermeld mag worden, deze prominenten zijn:

Hans Zijlstra,           erelid 32 jaar, 8 maanden
Thea Jonker            32 jaar, 2 maanden
Mieke Buis              32 jaar, 1 maand
Thomas Buiter       31 jaar
Jopie Bres               30 jaar, 11 maanden
Annemiek Buiter  30 jaar, 9 maanden

Van de kantine commissie

Overzicht Kantinediensten

DatumDagVanWeekNaamActiviteit
06/02/2022DonderdagMona UrsemEurotoernooi
06/07/2022DinsdagThea Strijbis
06/09/2022DonderdagPiet Berkhout
06/14/2022DinsdagAnnemarie Bruin
06/16/2022DonderdagAns SeverijnseZACO Ca Roule
06/21/2022DinsdagJan Willem Kostelijk
06/23/2022DonderdagRichard de Jong
06/28/2022DinsdagKees Molenaar
06/30/2022DonderdagJoke Duim
07/05/2022DinsdagThomas Buiter
07/07/2022DonderdagMaarten BenekerEurotoernooi
07/12/2022DinsdagPeter de Jong
07/14/2022DonderdagMart Kuiper
07/19/2022DinsdagPiet Berkhout
07/21/2022DonderdagKlaas Meijn
07/26/2022DinsdagThea Strijbis
07/28/2022DonderdagAns SeverijnseZACO Bouledozers
08/02/2022DinsdagJan Willem Kostelijk
08/04/2022DonderdagMona UrsemEurotoernooi
08/09/2022DinsdagAnnemarie Bruin
08/11/2022DonderdagRichard de Jong
08/16/2022DinsdagKees Molenaar
08/18/2022DonderdagJoke Duim
08/23/2022DinsdagThomas Buiter
08/25/2022DonderdagMaarten Beneker
08/30/2022DinsdagPeter de Jong

Van de Leden

Hier kunt u uw bijdrage leveren, inleveren bij Frank, Joke, Richard of Joop.