Bouletin April 2022

Bestuursverslag Les Mille Îles, verenigingsjaar 2021.

Klik hier voor de word versie

 1. Inleiding
  Met dit bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden (de Algemene Ledenvergadering) over het verenigingsjaar 2021, lopende van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 1. Bestuursvergaderingen en Algemene LedenVergadering
  Het bestuur heeft 8 maal een normale – geplande- vergadering en 2 maal een extra bestuursvergadering gehouden.

Bij aanvang van het jaar bestond het bestuur uit: Thomas Buiter (voorzitter), Joop Bakker (penningmeester), Joke Duim (secretaris), Kees de Vries (technische zaken), Mona Ursem (bestuurslid clinics/kantine), Richard de Jong (interim-bestuurslid wedstrijdsecretaris)

Een fysieke ALV was niet mogelijk binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, wat (nog) de geldende norm in de statuten is. Echter was het wel mogelijk de leden via mail op de hoogte te stellen van de jaarverslagen, alsmede de mogelijkheid om hierop te stemmen en/of te reageren.
In maart zijn er diverse vragen aan de leden gesteld en heeft 59% daarop geantwoord. (zie verslag:

Van de huidige 115 leden hebben 69 leden geantwoord, dit is 59 %. Een redelijke uitslag wat mij betreft.

De antwoorden waren als volgt:

Vraag 1 (herbenoeming Thomas als voorzitter) 68 akkoord
Vraag 2 (benoeming Richard als wedstrijdsecretaris) 68 akkoord
Vraag 3 (contributieverhoging) 66 akkoord,
                overige opmerkingen: bescheiden verhoging/financiële onderbouwing gewenst / max. 10% / akkoord uit clubliefde
Vraag 4 (NPC kosten verdelen over deelnemers hieraan) 57 akkoord;10 leden vinden dat ze hier niet over kunnen oordelen/andere opmerkingen: vast bedrag als je speelt / mits < € 10,—per keer / mogelijkheid van sponsoring / goed over nadenken / bespreken met alle NPC deelnemers
 (ter aanvulling een nagekomen berekening van de penningmeester:
 3de divisie € 4. = per persoon per gespeelde wedstrijd
4e divisie en lager € 2. = per persoon per gespeelde wedstrijd.)      

Op vraag 1 en 2 heeft 1 lid geantwoord dat naar zijn mening niet de juiste procedure volgens de statuten is gevolgd en dat het bestuur nu demissionair is.

Verder hebben de kascommissieleden Agaath en Jan Willem de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verlenen het bestuur decharge over 2020.

 1. Coronaperiode

In het begin van het jaar hebben we ons Boulodrome beschikbaar gesteld als test- en/of vaccinatielocatie maar de GGD vond deze daarvoor niet geschikt.
Een aantal verontruste clubgenoten heeft een open brief gestuurd, i.v.m. het beleid betreffende de coronamaatregelen. Het bestuur heeft daarop geantwoord welke maatregelen genomen worden, die wat hun betreft afdoende zijn als iedereen zich eraan houdt.

Sluitingen en weer opstarten
Sluiting: het jaar startte met een complete lockdown, pas op 17 maart kon weer gestart worden -weliswaar met beperkingen b.v.: een avondklok; alleen buiten spelen, af en toe kon dit dus niet vanwege kou of regen – vanaf 1 april avondklok vanaf 22.00 uur – 28 april?
Op 19 mei stap 2: kantine en terras open tot 20.00 uur, binnen sporten met max 30 mensen.
6 juni was weer het eerste toernooi.
Per 25 september was een CoronaCheck verplicht zodra je de kantine wilde betreden, wij checkten met ingang van 19 oktober – eenmalig – of leden een CoronaCheck hadden en registreerden dit, zodat dat niet wekelijks bij iedereen herhaald hoefde te worden.
Op 28 november waren er nieuwe maatregelen: o.a. avondsluiting. Met ingang van half december was alles weer op slot.

 1. Toernooien en Competities.

Zie verslag wedstrijdsecretaris

 1. Financiën

In het financieel verslag van de penningmeester leest u de details hoe de vereniging er financieel voorstaat. Joop heeft hard gewerkt om voortdurend de begrotingen aan te passen aan de dan geldende regels, inkomsten en uitgaven. Gelukkig kon hij bij instanties aankloppen voor financiële hulp, zodat de situatie wat rooskleuriger kon worden. Zonder deze bijstand had Les Mille Iles het niet tot nu toe kunnen volhouden. De penningmeester heeft ervoor gezorgd dat de bestuursleden goed op de hoogte gehouden werden wat betreft de financiële situatie van ieder moment, zodat overwogen beslissingen konden worden genomen.

Onze accommodatie is opnieuw getaxeerd, waardoor bijvoorbeeld de verzekeringspremie flink omlaag kon.

 1. Clinics

Les Mille Îles heeft aan het begin van het jaar een aantal groepen ontvangen, daarna moest ook dit helaas stop gezet worden. In de zomer kon dit weer en werd het ook meteen heel druk tot het weer moest stoppen.

 1. Ledenstand en Contributie

Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal geregistreerde leden:        115
Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal:                             103

De contributie is in 2021 hetzelfde gebleven als in voorgaande jaren:
Lidmaatschap € 101,45
NJBB-Licentie € 22,50
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00
De NJBB-bijdrage voor de licentie is per 01-01-2021 verhoogd van € 22,50 naar € 23,00          

Diverse leden hebben dit jaar te maken gehad met ziekte en operaties waarvan de leden zoveel mogelijk op de hoogte zijn gehouden. Helaas hebben wij (ex-)leden verloren door overlijden namelijk: Jaap Blom stierf op 16 juli op 83-jarige leeftijd; ons ex-lid Co Jonker overleed 1 november, op 7 november ons lid van verdienste Jan van Kimmenaede, op 2 december overleed na een kort ziekbed ons zeer trouwe en enthousiaste lid Ruud Thielsch. In de kerstnacht overleed Hans Jonker en kort daarna ons vroegere lid, zijn broer Martien. Bij een aantal hebben leden een erehaag gevormd.

Twee zeer enthousiast boulende stellen hebben hun (primaire) lidmaatschap opgezegd omdat ze naar de andere kant van het land verhuisden: Guus en Lida naar Wapserveen en Kees en Ineke naar Harderwijk. Gelukkig hebben beide echtparen in of bij hun nieuwe woonplaats een gezellige boule-vereniging gevonden. Kees en Ineke blijven bij ons “extra” lid. Door deze verhuizing moest Kees zijn bestuurslidmaatschap opgeven. Peter de Jong is bereid gevonden deze plek in te nemen.

 1. Diversen

We hebben (voor het eerst – en meteen voor het laatst) meegedaan aan de Deen Sponsor Actie, er zijn 6327 muntjes in de LMI-buis gedaan, dit heeft € 1000,– opgebracht.
De Grote Club Actie heeft dankzij de inzet van Maarten Beneker een bedrag van € 960,– opgebracht. Maarten wil stoppen met het aan de man brengen van de GroteClubLoten dus we zoeken een lid die dit nu op zich wil nemen.
We hebben opnieuw meegedaan aan de RaboClubSupport, hierbij kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete sportvereniging. Voor LMI bracht dat € 409,84 op.

Vanuit Buitenzorg kwam het verzoek om bewoners bij LMI onder begeleiding te laten boulen. Een mooi initiatief dat echter nog niet tot uitvoering kon komen.

Het bestuur is vorig jaar begonnen mee te doen aan “Sponsorkliks”. Dit houdt in dat als je een online-bestelling doet via Les Mille Iles, de vereniging een bepaald percentage van je aankoopbedrag krijgt, terwijl je dezelfde prijs betaalt als wanneer je rechtstreeks bij dit bedrijf koopt.

Onze vereniging krijgt informatie ­­en ondersteuning vanuit de gemeente betreffende de coronaregels en (on)mogelijkheden, bestuursleden kunnen aanschuiven bij (online) overleggen en werkgroepen. Niet alles is even functioneel maar vaak komen er wat interessante weetjes uit voort, mede door ontmoetingen met besturen van andere verenigingen. Een paar van de gevolgen van deze samenwerking is dat er wat jongeren (in mei: een basisschool-event) zijn wezen boulen en dat er 5 cliënten van Esdegé/Reigersdaal met veel plezier met ingang van september op woensdagavonden zijn komen boulen. Hier is een begeleider van Esdegé bij en o.a. Joop Bakker, Agaath Jol en Henriëtte van Herk zijn erbij. Ook in het kader van “Waardse Senioren In Beweging” was er een initiatief waarop echter maar 2 mensen af kwamen.

LMI kreeg een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst vanwege plaatsing van windmolens in het Altongebied. Ook zou er een uitnodiging komen omdat de gemeente t.z.t. woningbouw in onze hoek – de oostkant van het dorp – wilt.

Vanwege de fusie tussen de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard wordt de APV aangepast: van de regels vanuit 2 gemeentes wordt een gemiddelde genomen voor de nieuwe APV. Voor Les Mille Iles betekent dit bijvoorbeeld een verruiming van de horeca-vergunning. We verwachten de aangepaste versie in het komende jaar.

Ook vanuit de NJBB komt veel nuttige informatie, zij zijn heel snel met het “vertalen” van de diverse (corona)maatregelen naar de jeu de boules sport en de verenigingen. Gelukkig kon er een afspraak gemaakt worden om de Bondsbijdrage in termijnen te betalen. De licentiebijdrage per lid is in 2021 verhoogd van € 22,50 naar € 23,–.

Bij de RABObank heeft de penningmeester zich aangemeld voor een masterclass “verenigingsondersteuning”.

Met ingang van 1 juli 2021 werd de WBTR van kracht. Voor advies en vervolg heeft LMI zich aangesloten bij Vereniging en Recht. Nieuwe statuten worden samengesteld zodat we aan de nieuwe eisen voldoen en later het predicaat “Goed Bestuurd” kunnen voeren.

In september begon een proef om op de vrijdagmiddag te kunnen boulen, d.m.v. de weekend-boulers-app. Er was wel wat belangstelling maar het is langzaam weer uitgedoofd.

Thomas en Joke zijn naar een ledenraadpleging van de NJBB geweest. Daar worden ervaringen tussen de diverse verenigingsbesturen uitgewisseld en de NJBB wil graag weten hoe de vertegenwoordigers de toekomst van onze sport zien, zodat zij daarop een meerjarenbeleidsplan kunnen vaststellen.

In oktober hielden we 2x een avond waarop door Monique Prins een AED-cursus is gegeven. Voor sommige aanwezige leden was dit een herhaling en voor anderen was het de eerste keer.

Op zondag 7 november hebben Thomas, Joop en Joke meegedaan aan de “Bestuurderscup” die georganiseerd werd door district NoordWest van de NJBB.

Er was wat onvrede binnen de gelederen over de invulling van de donderdagavond die niet meer zo gezellig is als dat ie was. Met een groepje leden heeft het bestuur overleg gepleegd en is er tot overeenstemming gekomen dat gestart wordt met een vorm waarbij iedereen betrokken wordt. En ook als men in een groepje speelt er oog voor zal hebben nieuw binnenkomende mensen uit te nodigen om mee te doen. Wanneer we er niet uitkomen zal de ALV uitkomst moeten bieden.

Het bestuur heeft omstreeks Sinterklaas naar ieder lid een attentie gebracht. Vorig jaar gebeurde dit rond de Kerstdagen en werd het goed ontvangen. Omdat we elkaar dit jaar elkaar opnieuw weinig hebben gezien besloten we nu weer bij iedereen langs te gaan met een kleine attentie.

Bovendien zijn we blij dat jullie Les Mille Iles trouw blijven.

 1. Tenslotte

Het Bestuur bedankt alle leden voor het in het Bestuur gestelde vertrouwen en
hoopt dat het jaar 2022 op een mooiere manier loopt als 2021.

Het Bestuur zal haar best blijven doen om te zorgen dat Les Mille Îles een gezellige vereniging met sportieve ambities blijft, voor zowel ouderen als voor jongeren, voor wedstrijd- en recreatiespelers.

Namens het bestuur
Joke Duim, secretaris
Februari 2022.