Bouletin April 2022

UITNODIGING voor de

Algemene ledenvergadering LPC Les Mille Iles

Tijdstip:  dinsdag 10 mei 2022, aanvang 19.30 uur
Locatie:  Kantine, Potjesdam 12, Zuid-Scharwoude

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 3 maart 2020 (klik hier om te lezen)
 4. Uitslag digitale enquête van maart 2021 (i.p.v. de fysieke ALV) 
 5. Jaarverslag Bestuur (Klik hier om te lezen)
 6. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat (Klik hier om te lezen)
 7. Jaarverslag Kantine/Clinics (Klik hier om te lezen)
 8. Jaarverslag Technische/alg. zaken (Klik hier om te lezen)
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Richard de Jong, Mona Ursem en Peter de Jong, allen herkiesbaar   
  Leden kunnen zich kandidaatstellen, met tenminste 10 stemmen van leden, tot 15 min. voor de aanvang van de vergadering.

Pauze

 1. Verslag Kascommissie Jan-Willem Kostelijk en Will Mann (reserve ?, Aftredend: Jan-Willem Kostelijk)
 2. Benoeming kascommissie
 3. Jaarverslag Penningmeester (Klik hier om te lezen)
 4. Contributie
 5. Stemming: Statutenwijziging wegens WBTR (Klik hier om te lezen)
 6. Uitslag “Trainings-enquête”
 7. Rondvraag (Schriftelijk 15 min. voor de aanvang v.d. vergadering aangeleverd)
 8. Sluiting