Bouletin April 2022

Notulen van de Algemene ledenvergadering LPC Les Mille Iles op dinsdagavond 3 maart 2020

Klik hier voor de word versie

Aanwezig: Het voltallige Bestuur en 54 leden (zie presentielijst)
Afwezig met bericht: Karin en Kees Vrijer, Sandra de Waal, Nel de Waal, Janny Boerhoop-Mul, Giel van Baaijen, Marion Smit, Gery de Jong, Diana Kardijk, Herman Soppe, Thea Jonker, Ans Severijnse, Willem en Lida Ooteman, Patrick Schotvanger, Thea Strijbis.

 1. Opening

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en is blij met de grote opkomst.

We houden een minuut stilte voor de leden die vorig jaar zijn overleden: Theo Mul, Jan Klanderman en Tiny Langendijk. Tiny maakte jarenlang de heerlijke soepen voor de toernooidagen en heeft voor haar overlijden voor 10 jaar een scorebordje gesponsord.

 1. Ingekomen stukken

Bericht van Dolf Spee waarin hij 3 kwesties aanroert:

 • Mogelijke diefstal van de toekomstige panelen zien te voorkomen. Antw.: we passen de verzekering erop aan.
 • Het buitenkraantje afsluiten i.v.m. eventuele vandalen. Antw.: Het bestuur vindt dit niet handig o.a. in verband met het planten watergeven.
 • Leden verplichten tot vrijwilligerswerk. Antw.: Dit onderwerp is al vaker aangeroerd, het bestuur vindt het inderdaad moeilijk om een oplossing te vinden voor het tekort aan vrijwilligers, maar verplichtstelling vindt het bestuur geen goed idee. De voorzitter is toch heel trots dat 50% van de leden al vrijwillig diverse klussen voor de club doet.
 1. Goedkeuring notulen ALV 5 maart 2019

Er zijn de volgende opmerkingen:

 • Ria Korringa: vraagt of er (punt 13) al actie is ondernomen betreffende de aanschaf van een spoelmachine.

Antwoord: er wordt aan gewerkt, maar er waren andere prioriteiten.

Verder geen aanmerking dus de notulen worden goedgekeurd.

 1. Jaarverslag Bestuur

Hierop zijn de volgende opmerkingen:

 • Punt 3: Cees Bakkum heeft vanaf 2010/2011 de functie van penningmeester vervuld (en niet vanaf 2013, zoals in het verslag staat)
 • Punt 4: Richard: betr. saté eten na afloop van het Eurotoernooi op zondag: het lijkt of het eten voor partners van spelers het belangrijkst is, we kunnen proberen te stimuleren dat deze mensen ook meespelen vanaf 14.00 uur. Zodoende het boulen als belangrijker te zien dan het eten.
 • Punt 7: betr. de proef tussen flesjes- en tap-bier, de kantinemedewerker kan inderdaad naar het lid aangeven dat er weinig bier liefhebbers zijn maar als deze toch graag tapbier wil dan wordt dit gedaan, is dus altijd mogelijk.
 • Verder wordt het bestuursverslag goedgekeurd.
 1. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Het verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd.

De wedstrijdsecretaris reikt een waardebon uit voor Daniel Conijn, die de Jan Molenaartrofee heeft gewonnen. De beker krijgt Daniel te zijner tijd, is nog bij de graveur.

 1. Jaarverslag Kantine/Clinics

Het verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd.

 1. Jaarverslag Technische/alg. zaken

Het valt Maarten op dat er 8 valse alarmmeldingen zijn geweest en vraagt zich af of dit niet eerder opgelost had kunnen worden. Antwoord: deze 8 meldingen waren in een zeer korte tijd toen er nog geen oplossing was. Inmiddels is het probleem verholpen.

 1. Bestuursverkiezing

            Aftredend: Joke Duim (herkiesbaar).
            De vergadering stemt in met de herverkiezing van Joke.

            Tussentijds aftredend: Theo Vleugel (niet herkiesbaar)
            het bestuur stelt Kees de Vries voor als kandidaat voor deze functie.

De vergadering stemt in met de benoeming van Kees de Vries als bestuurslid technische en algemene zaken. Theo Vleugel wordt hartelijke bedankt, Theo heeft  in deze periode mooie zaken geregeld. Hij krijgt een waardebon overhandigd. Theo is bereid stand-by te blijven als hij nodig is.  
Joop Bakker is in mei 2019 door het bestuur aangesteld als interim-penningmeester, nu wordt aan de vergadering daar toestemming voor gevraagd.
Cees Bakkum heeft vorig jaar zijn functie als penningmeester afgebouwd en Joop Bakker voorgesteld als zijn opvolger, die hiermee akkoord ging. Nu wordt de toestemming hiervoor gevraagd van de leden. De aanwezigen gaan akkoord. Cees wordt hartelijk bedankt en krijgt een waardebon en een boeket.

PC Strijbis: bedankt het bestuur voor het uitstekende werk dat zij heeft verricht.

Pauze

Er wordt pauze gehouden, de aanwezigen krijgen een consumptie.

 1. Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Dolf Spee en Agaath Jol hebben de boekhouding doorgespit en in orde bevonden, zij geven een pluim aan de penningmeester voor het gevoerde beleid en verlenen hem décharge over het boekjaar 2019.

 1. Benoeming kascommissie

Dolf Spee is aftredend. Jan Willem Kostelijk treedt toe tot de kascommissie, Will Mann is reserve.

 1. Jaarverslag Penningmeester

Joop geeft een toelichting op het beknopte financiële overzicht dat uitgedeeld is aan de aanwezigen:

 • De hoge energierekening maakt dat het bedrag aan huisvestingskosten zo hoog is. Er zijn diverse plannen om dit in het komende jaar te verlagen, b.v. door de aanschaf van zonnepanelen en aan de afstelling van verwarming en ventilatie wordt gewerkt. Voor de zonnepanelen zijn offertes binnen. De installatie gebeurt dan door het bedrijf “Noordeloos”, dat een goede indruk geeft. De begroting laat zien dat de investering in 8 jaar afgeschreven gaat worden.
 • Door aanschaf van o.a. een nieuwe cv-ketel en de aanleg van ledverlichting is er in 2019 €12.000 minder over gehouden, t.o.v. 2018.
 • We gaan geen warmtepomp laten installeren, omdat deze nog niet rendabel is voor ons.
 • De vriezer en de koelcel worden nog niet vervangen of omgeruild, de afstelling hiervan is veranderd waardoor de kosten al flink lager uitpakken. We hebben toch een onderhoudscontract kunnen afsluiten met de Fa. Witte, zodat zij 100% verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de installatie.
 1. Contributie

De penningmeester stelt voor de contributie te handhaven op de huidige bedragen:

Primaire leden:        contributie € 101.45 per jaar, (NJBB-bijdrage € 22.50) stemrecht
Erelid:                         contributie €     0.00 per jaar, (NJBB-bijdrage € 22.50 door LMI) stemrecht
Jeugdlid:                   contributie €    50.00 per jaar, (NJBB-bijdrage € 22.50) stemrecht
2e Lid:                         contributie €    60.00 per jaar, (geen NJBB-bijdrage) geen stemrecht
                                     Is primair lid van een andere vereniging (wel of niet aangesloten bij de NJBB)

Dirk vraagt zich af wat de NJBB met de genoemde bijdragen doet. In het volgende Bouletin wordt dit uitgelegd. Thomas en Hans gaan volgende week naar een ledenraadpleging, een vergadering uitgeschreven door de NJBB, waarin diverse zaken besproken worden die de verenigingen aangaan en waarin de verenigingsbestuurders hun mening kunnen geven en ideeën kunnen aandragen.

De NJBB heeft opstartproblemen met de nieuwe licenties en het nieuwe ledenregistratiesysteem,

 1. Stemming: investering in zonnepanelen (zie betreffende begroting)

De penningmeester vraagt mandaat voor de investering. Hij stelt zichzelf wel de voorwaarden: dat de financiering rond moet komen en dat de dakconstructie sterk genoeg is voor ongeveer 100 panelen.
Jos: het is waarschijnlijk verstandig om voor ieder paneel een omvormer te installeren. Joop laat dit door Noordeloos uitzoeken.
Jan Willem: adviseert de zonnepanelen op een andere naam te zetten, zelfde als degene waar de energierekening aan geadresseerd wordt. Ook adviseert hij op te letten wanneer de levering en installatie plaats vindt. (Bij voorkeur natuurlijk vóór de zomer)
Co: is subsidiëring mogelijk? Antw.: ja – BOSA = 30% subsidie op duurzame investeringen, dit is nog niet meegenomen in de begroting omdat het niet zeker is of LMI dit ook krijgt.

Besluit: De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorstel voor de aanschaf van zonnepanelen.

 1. Stemming: wel of geen toelating honden aangelijnd in de kantine

Na een korte uitleg en discussie stemt het merendeel van de aanwezigen tegen honden aangelijnd in de kantine. Dus de huidige situatie blijft gehandhaafd: honden mogen alleen in de hal en aangelijnd.

 1. Presentatie: nieuwe verenigingstenues

Annemarie: vraagt zich af of eventuele nieuwe spelers in de NPC ook de nieuwe tenues moeten aanschaffen. Antw.: nee, die kunnen de huidige kleding aan. Voor een eventueel heel nieuw team zouden wel nieuwe tenues aangeschaft worden. Verder kan ieder die dit wil zelf een tenue aanschaffen.
Richard vindt de kosten vrij hoog. Het bestuur is het daarmee eens, helaas zijn erop dit moment geen sponsoren.

Een aantal leden wordt bedankt voor hun inzet, en we hopen dat ze nog lang met deze werkzaamheden doorgaan: PC Strijbis voor het behalen van zijn diploma instructeur/trainer (N.B.: samen met Jos Bunel, en ook Patrick Schotvanger heeft zich beschikbaar gesteld, gaan zij geïnteresseerde leden de fijne kneepjes van de boulessport uitleggen.

Jan van Kimmenaede krijgt een plaquette “lid van verdienste” voor de vele werkzaamheden die hij op ons complex verricht. Ria Korringa krijgt een boeket omdat zij 6 keer per jaar een prachtig Bouletin samenstelt. (Leden kunnen het Bouletin ook digitaal krijgen, dit scheelt in de kosten en men heeft het eerder en in kleur)

Mieke Buis krijgt een boeket omdat zij zich met veel plezier inzet om het Euro/satétoernooi en het Pétanque Américain op zondagen te organiseren. Deze zondagmiddagen zijn heel populair en gezellig.

Mieke geeft aan dat ze altijd gebeld kan worden als onverhoopt haar hulp nodig is.

 1. Rondvraag

Annemarie vraagt zich af waarom er geen kantinediensten ingepland staan op de zondagen bij de Eurotoernooien en Pétanque Américain.
Antw.: er zijn geen vrijwilligers. Idee is om bij het uitdelen van de kaarten (tbv á la mêlee) 1 joker toe te voegen, degene die deze krijgt, doet de kantinedienst.
Maarten heeft uitgerekend dat als zich 6 mensen beschikbaar stellen, deze 2 keer per jaar bij een PA dienst moeten doen, we hebben echter ook nog de Eurotoernooien. 3 mensen worden aangewezen?
Will en Jan bestieren de andere zondagen. Deze worden dankzij de app-groep steeds populairder.

Maarten heeft 3 kwesties ingediend voor de rondvraag: Waarom moeten leden die geen competities of toernooien spelen toch een licentie van de bond hebben?
Antw.: in de statuten van de vereniging staat dat wij ernaar streven lid van de bond te zijn, het levert verschillende voordelen op. Het bestuur vindt dat er geen tweedeling in de vereniging mag plaatsvinden. Het onderwerp zal in het komende Bouletin worden uitgelegd. Het bestuur komt erop terug.

Richard stelt voor de mening te vragen van de leden die op woensdagmiddag spelen.
In de week dat er midweek is kunnen de woensdagmiddagspelers op donderdagmiddag spelen.

2e vraag van Maarten: of het inleggeld voor deelname aan een competitie voor rekening van de vereniging is?
Antw.: voor de NPC wel; de deelnemers aan de wintercompetitie betalen het zelf.

3e vraag van Maarten: voorstel om vóór volgende herfst/winter automatische verlichting te hebben op de parkeerplaats.
Antw.: Kees werkt hieraan.

Richard: voor het komende midweektoernooi zijn er 50 aanmeldingen, er moeten dus een paar teams afvallen. Richard stelt zich voor 2 LMI teams en 2 van buitenaf te laten vallen. Vanaf april is er geen probleem meer als er buiten gespeeld wordt. Vanaf september/oktober wordt een nieuw systeem gehanteerd. Dit wordt in het komende Bouletin uitgelegd. Sommige leden vinden dat LMI leden voorrang moeten hebben, echter de promotie naar buiten is belangrijk en we zijn blij met de enthousiaste deelnemers van buitenaf. Annemiek vraagt zich af waarom zoveel LMI leden dan niet meedoen aan b.v. de clubkampioenschappen. Thomas heeft voorgesteld dit aantrekkelijker te maken door deze kampioenschappen á la mêlee te gaan spelen. Hans gaat hierin deels mee: de Jan Molenaartrofee op de á la mêlee manier te spelen, bijvoorbeeld op de dinsdagavonden. Richard en Hans vinden dat de clubkampioenschappen, dan los van de Jan Molenaartrofee, niet op die manier gespeeld moeten worden.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met de constatering dat hij trots is op het team dat het bestuur vormt. Het zijn goede vergaderingen met een open sfeer.
Benadrukt dat leden bij de bestuursleden kunnen aankloppen als er iets is of men iets wil melden.

Zuid-Scharwoude, 7 maart 2020
Joke Duim, secretaris.